Aktuality - archiv 9.12.2008

Závažné prehlásenie AS Trenčín

Jarné účinkovanie AS Trenčín v I. lige je ohrozené.

V nasledujúcom materiáli prinášame nelichotivé informácie o stave a infraštruktúre Mestského futbalového štadióna na Sihoti.

AKTUÁLNY STAV

  1. Mestský futbalový štadión, ktorého vlastníkom je mesto Trenčín a v súčasnom prenájme ho spravuje futbalový klub AS Trenčín je vo veľmi zlom stave a nespĺňa základné bezpečnostné kritériá
  2. nekryté tribúny sú mimoriadne zdeformované, popraskané a poškodené, povrchy sú nevyhovujúce, rozpadávajú sa
  3. podľa technického posudku vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Bystrickým dosiahla pôvodná konštrukcia kritické hodnoty, nekryté tribúny nespĺňajú bezpečnostné kritériá
  4. hlavné nosné konštrukcie – rámy, panely a stupne sú v nevyhovujúcom stave
  5. pri výrobe konštrukcií neboli dodržané technologické postupy, nekryté tribúny boli vybudované z mimoriadne nekvalitného materiálu
  6. poškodenia na železobetónových konštrukciách sú nevratné
  7. v havarijnom stave je aj vstup do areálu č. 3 (pri univerzite), z dôvodu ohrozovania verejnosti je nutné ho zbúrať
  8. Výskumný ústav zváračský v súčasnom období vypracúva analýzu osvetlenia, ktoré je podľa predbežných informácií taktiež vo veľmi vážnom, až kritickom, stave

Ďalšou skutočnosťou, na ktorú by v súvislosti s nevyhovujúcou infraštruktúrou štadióna chcel klub poukázať je Novelizácia zákona 315/1992 O organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, platná od 1. decembra 2008. Vyplývajú z nej viaceré povinnosti pre organizátora podujatí, ktoré na Mestskom futbalovom štadióne v jeho súčasnej podobe nie je možné zabezpečiť. Inštalovanie účinného kamerového systému pokrývajúceho miesta pre fanúšikov na celom štadióne je takmer nerealizovateľné. Ďalší bod novelizácie predmetného zákona ukladá klubom povinnosť uzavrieť na štadiónoch s kapacitou viac ako 5000 miest všetky miesta na státie. Štadióny s kapacitou nad 10 000 miest musia disponovať samostatnými ošetrovňami v každom diváckom sektore (oficiálna kapacita Mestského futbalového štadióna v Trenčíne je 18 000 miest).

Zvýšené nároky na organizátora športových podujatí prijal aj výkonný výbor SFZ. Na jeho mimoriadnom zasadnutí 6. novembra 2008 prijali jeho členovia o.i. nasledovné body:

- atest pre každý divácky sektor

- špeciálny atest pre sektor hostí (samostatné vstupy, toalety, bufet, označenie miest)

- uzavretie sektorov, ktoré nevyhovujú a stanovenie podmienok, ktoré musia byť splnené pre znovu otvorenie

- v sektore pre hostí musia byť len miesta na sedenie

- inštalovanie kamerového systému

- turniketový systém vstupov

- sprísniť vstupnú kontrolu – zabrániť vnášaniu nebezpečných predmetov a pyrotechniky

- na rizikové zápasy zabezpečiť tzv. trojzónovú kontrolu vstupu a osobné prehliadky všetkých návštevníkov

- odporúčanie vytvoriť bezpečné zóny (sektory) pre mládež, rodiny a pod.

HROZBY PRE FUTBAL V TRENČÍNE

Na základe vyššie uvedených skutočností futbalovému klubu reálne hrozí, že v jarnej časti nebude môcť pokračovať vo svojej športovej činnosti. Trenčín je po jeseni stále jedným z najhorúcejších ašpirantov na postup do Corgoň ligy. Klub preto hľadá všetky dostupné možnosti, ako zabezpečiť vybavenie štadióna tak, aby mohol vo svojej športovej činnosti ďalej bezproblémovo pokračovať. Nie je to však jediný dôvod. V prípade, že by bola činnosť prvého mužstva ohrozená, malo by to veľmi negatívny dopad aj na mládežnícke tímy. V štruktúrach AS Trenčín trénuje cca 300 detí (15 mládežníckych tímov), ktoré by mohli prísť o možnosť ďalšieho športového vývoja. V prípade, že futbalový klub v úzkej spolupráci s mestom Trenčín v najbližšom období nenájde spôsob ako vytvoriť na štadióne podmienky na dôstojné organizovanie športových podujatí, AS Trenčín sa dostane do obrovských problémov, ktoré môžu znamenať stratu licencie a následne jeho zánik. V praxi by to znamenalo, že okrem zániku jedného z najpopulárnejších športových klubov v regióne, by prišla o možnosť trénovať aj najpočetnejšia mládežnícka základňa v meste a širokom okolí.

KRÍZOVÉ RIEŠENIE - NUTNÉ INVESTÍCIE

Na zabezpečenie elementárnych podmienok umožňujúcich odohranie zápasov v budúcom roku musia byť do infraštruktúry štadióna a na réžiu zabezpečenia samotných zápasov investované výrazné finančné prostriedky:

- namontovanie sedadiel pre fanúšikov na miestach oproti hlavnej tribúne

- inštalovanie kamerového systému

- zabezpečenie turniketového systému vstupov

- rekonštrukcia oplotenia štadióna

- zvýšenie režijných nákladov pri organizácii zápasov

- základná rekonštrukcia sektoru pre domácich fanúšikov i priaznivcov hostí

- revízia umelého osvetlenia, respektíve jeho stojanov

- revízia svetelnej tabule

- zabezpečenie tréningových plôch

Bez naplnenia uvedených bodov, nebude futbalovému klubu AS Trenčín umožnené nastúpiť na jarnú časť I. ligy. Pri súčasnej infraštruktúre klub nie je schopný zabezpečiť dostatočné opatrenia na ochranu návštevníkov štadióna.

- v minulosti prenikli fanúšikovia Slovanu na tribúnu, kde zmasakrovali niekoľkých divákov, jeden z nich skončil so zraneniami v nemocnici

- v minulej sezóne vtrhla na štadión skupina bratislavských výtržníkov, ktorá napadla fanúšikov Trenčína

- z dôvodu nemožnej kontroly návštevníkov zápasov skupina nedisciplinovaných priaznivcov prináša do hľadiska nebezpečnú pyrotechniku ohrozujúcu bezpečnosť divákov

Kľúčovou otázkou pri plánovaní najbližšej budúcnosti je aj hľadanie tréningových plôch. Hlavná plocha reálne nestíha pokryť potreby 16 tímov (seniorské mužstvo a 15 mládežníckych výberov). Alternatívna plocha na Ozete podľa očakávaného vývoja v najbližšom období prestane slúžiť pre športové účely, z čoho vyplýva, že jednotlivé tímy z klubovej štruktúry nebudú mať kde trénovať.

V prípade boja o postup do Corgoň ligy sa očakáva prudký nárast záujmu divákov. Bez nutných rekonštrukčných prác by klub vpustením vyššieho počtu divákov na štadión vystavil ich bezpečnosť ohrozeniu života.

V zmysle vyššie uvedených faktov sa klub obrátil na predstaviteľov mesta Trenčín, vlastniaceho väčšinu Mestského futbalového štadióna, ako aj 10% akcií futbalového klubu AS Trenčín s apelom o pomoc pri hľadaní urýchleného riešenia daného problému.

Pri predbežnej kalkulácii spojenej s pokrytím potrebných rekonštrukčných prác a inštalovaní povinných prvkov dospel klub k sume cca 25 mil. Sk (cca 830 000 eur), o ktorú mesto Trenčín požiadal. V žiadosti sa opiera o skutočnosť, že mesto ako 10% vlastník klubu, neinvestovalo v minulosti okrem 4,5 miliónovej sumy pri vyhorení regeneračnej linky, žiadne financie do rozvoja, resp. údržby kvality infraštruktúry štadióna. Klub si vysoko váži aj finančnú podporu – cca 15 mil. Sk – ktorú mesto poskytlo pri inštalácii umelého trávnika. Pri akútnom nedostatku tréningových ihrísk, je to pri nepretržitom využívaní hlavnej plochy jediný spôsob ako zabezpečiť tréningové procesy a samotné majstrovské zápasy všetkých kategórií. Klub ale na druhej strane poukazuje na skutočnosť, že žiadna z investícií nebola vyčlenená na zamedzenie ohrozenia bezpečnosti návštevníkov. Keďže štadión je mestským majetkom, vytvorenie podmienok na organizáciu športových podujatí by malo byť jednou z jeho priorít. Dotácia mesta Trenčín za rok 2008 predstavuje 2 mil. Sk, čo sú cca 4% celoročného rozpočtu klubu. V tejto sume nie sú zarátané nutné investície na dosiahnutie základnej bezpečnosti návštevníkov štadióna. Samotná celoročná réžia štadióna predstavuje 6,5 milióna Sk, to znamená, že 4,5 milióna Sk platí klub zo sponzorských príspevkov.

DLHODOBÉ RIEŠENIE

Predstavitelia klubu vnímajú vyššie uvedené riešenie ako dočasné – krízové. Rekonštrukcia a modernizácia súčasných tribún je na základe stavebno–technického posudku neefektívna. Preto klub hľadá alternatívy, ktoré by problém so súčasným štadiónom vyriešili definitívne.

Klub navrhuje nasledovné riešenia:

1. výstavba štadióna na jeho súčasnom mieste

AS Trenčín je v úzkom kontakte so skupinou holandských investorov spolupracujúcich s väčšinovým majiteľom klubu Tschen La Lingom, ktorí sú pripravení už v blízkej budúcnosti finančne podporiť výstavbu nového športového centra, resp. štadióna, spĺňajúceho prísne kritériá UEFA. Keďže sa jedná o mnohomiliónovú investíciu zvyšujúcu nielen kredit mesta, ale i celého Trenčianskeho kraja, bude pri realizácií výstavby nového športového stánku nesmierne dôležitá spolupráca a kooperácia medzi mestom, klubom a skupinou investorov.

2. hľadanie iného reprezentatívneho priestoru pre vybudovanie štadióna

V prípade, že v územnom pláne mesta je na športové účely vyhradený iný priestor, klub je pripravení rokovať o jeho odkúpení, resp. dlhodobom prenájme, aby sa mohli čo najskôr rozbehnúť práce výstavby nového štadióna.

Kluboví funkcionári vyslovujú presvedčenie, že predstavitelia mesta Trenčín sa postavia k otázke zachovania a následného vývoja futbalového klubu AS Trenčín podobne ako to urobili ich kolegovia v Žiline, Košiciach, Bratislave či Trnave a že pri hľadaní riešenia výstavby, resp. totálnej rekonštrukcie štadióna bude mesto aktívne a vecne spolupracovať. Zástupcovia klubu ďalej dúfajú, že v rámci decembrového uzatvárania rozpočtu mesta na rok 2009 poslanci zohľadnia vážnosť situácie a žiadosť klubu o zvýšenie plánovanej sumy zo súčasne navrhovaných 3 mil. Sk zvýšia na čiastku, ktorá umožní klubu uskutočniť všetky potrebné rekonštrukčné práce, umožňujúce zabezpečiť bezproblémový chod futbalového klubu AS Trenčín v nasledujúcom období.

Autor: astn, foto F. Rybníček
Rozpis zápasov
1:2 Štadión Sihoť
Prípravný, Tipsport liga, 2.12.2022
AS Trenčín - FC Zbrojovka Brno
  Banská Bystrica
Fortuna liga, 19. kolo, 11.2.2023
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
Facebook

Prečítajte si tiež

archív novinek
Aktuálne 5.12.2022

Akadémia | Lobotka v hľadáčiku Realu Madrid, dobré meno AS robia aj ďalší

Stanislav Lobotka zažíva najlepšie obdobie vo svojej kariére....

ASTV 5.12.2022

Gól mesiaca | ASTV prináša päť najkrajších gólov za mesiac október

ASTV vám prináša ďalšie pokračovanie ankety Gól mesiaca v ročníku...

Fotogalérie 3.12.2022

Fotogaléria | Zápas Tipsport ligy proti FC Zbrojovka Brno

Fotogaléria Petra Kapustu zo zápasu Tipsport ligy proti FC Zbrojovka Brno.

ASTV 3.12.2022

ASTV | Zostrih zo zápasu Tipsport ligy proti FC Zbrojovka Brno

ASTV vám prináša zostrih zo stretnutia Tipsport ligy proti FC Zbrojovka Brno.

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  zlaty bazant  Smoker  SWAN  slovlak  mattoni  monolit  jaaa aarsleff  msport