PRAVIDLÁ ČLENSKÉHO PROGRAMU MY SME TRENČANIA

(platné od 1.5.2018)

Preambula

My sme Trenčania je členský program (ďalej len „program My sme Trenčania alebo aj program“), ktorý prevádzkuje obchodná spoločnosť AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36329509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10328/R (ďalej len „AS TN”).

Členstvo v programe My sme Trenčania

Členom programu My sme Trenčania sa stáva účastník, ktorý pravdivo vyplnil registračný formulár dostupný vo fAnShope AS Trenčín. Svojím podpisom na registračnom formulári účastník potvrdzuje skutočnosť, že sa oboznámil s týmito pravidlami programu My sme Trenčania (ďalej len „Pravidlá“) a súhlasí s nimi. Za platnú registráciu sa považuje taktiež kompletne vyplnený a odoslaný registračný formulár v elektronickej podobe, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.astrencin.sk.

Výhody pre členov programu My sme Trenčania

Zoznam aktuálnych výhod a benefitov platných pre členov, vrátane podmienok ich využitia, je k dispozícií na internetovej stránke www.astrencin.sk. Člen programu berie na vedomie, že prehľad výhod i samotné poskytovanie výhod pre členov programu sa môže po dobu trvania tohto programu priebežne meniť, nahrádzať či dopĺňať. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka výhod a benefitov zverejnená v danom čase na internetovej stránke www.astrencin.sk. Akékoľvek výhody, zľavy, benefity a odmeny sú právne nevymáhateľné.

Ochrana osobných údajov a informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov písomnou formou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: AS Trenčín, a.s., Mládežnícka 2313, 911 09 Trenčín

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým v súlade s Nariadením a zákonom. Prevádzkovateľ bude zhromažďovať osobné údaje len na vymedzený účel a využívať ich výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a. Registrácie do členského vernostného programu prevádzkovateľa My sme Trenčania (súčasťou tohto členského programu je vernostný program Pre šťastného otecka a pre šťastnú mamičku) (ďalej tiež ako „členský vernostný program“).

b. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).

4. Prevádzkovateľ v rámci prevádzkovania Obchodu spracúva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcich informačných systémoch: a. IS Marketing (čl. II) b. IS členský program (čl. III).

5. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a. 30 rokov na spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie členského programu podľa ods. IV. písm. a),

b. 30 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. IV. písm. b).

6. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

7. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktorý mu s vystavením kópie vznikne. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

8. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

9. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 16,

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

10. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

11. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

12. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 16, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

13. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem uchovávania bez súhlasu dotknutej osoby.

14. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

15. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

16. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

17. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 4. písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

18. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

19. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

20. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

21. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

22. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

23. Prenos osobných údajov poskytnutých kupujúcim v rámci ktoréhokoľvek z uvedených informačných systémov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa len cezhraničný prenos do krajín Európskej v súlade s Nariadením.

Čl. II Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme Marketing

1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2. Pri spracúvaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi zásadou minimalizácie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu priameho marketingu.

3. Účelom spracúvania osobných údajov je priamy marketing spočívajúci v zasielaní newsletterov, ponúk produktov, služieb, informácií o zľavách, výhodách a akciách.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať newslettre, ak sa kupujúci ako dotknutá osoba registruje v Obchode prostredníctvom on-line registračného formulára a vyjadrí svoj súhlas so zasielaním newsletterov predávajúceho zakliknutím príslušného políčka a taktiež vyplnením registračného formuláru členského vernostného programu.

5. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba vznesie námietku, nebudú jej osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracúvané. Námietky možno doručiť na adresu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom e-mailu: newsletter@astrencin.sk.

Čl. III Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme členského vernostného programu

1. Ak dotknutá osoba vyjadrí svoj súhlas s účasťou v členskom vernostnom programe prevádzkovateľa vyplnením on-line registračného formulára a zakliknutím príslušného políčka alebo jeho fyzickým vyplnením, dotknutá osoba týmto dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nákupoch produktov (dátum nákupu, názov / artiklové číslo produktu, hodnota nákupu, platobné podmienky).

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

3. Vyplnením formulára do členského vernostného programu podľa ods. 1 tohto článku udeľuje dotknutá osoba spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením Čl. 7 Nariadenia (14 Zákona) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto článku.

4. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie benefitov na základe členstva v členskom a vernostnom programe v súlade s jeho podmienkami vrátane zaradenia do databázy členov členského a vernostného programu.

Zánik členstva v programe My sme Trenčania

AS TN môže okamžite, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, rozhodnúť o okamžitom zániku členstva v prípade, že člen programu poruší tieto Pravidlá , alebo zneužil výhody poskytované programom My sme Trenčania.

Členstvo v programe My sme Trenčania môže zaniknúť taktiež z dôvodu ukončenia činnosti programu na základe rozhodnutia AS TN.

Člen programu je oprávnený kedykoľvek vypovedať členstvo v programe a to na základe písomnej výpovedi členstva, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Členstvo v programe My sme Trenčania zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní súhlasu člena programu so spracovávaním jeho osobných údajov.

Ukončením členstva v programe AS TN z akýchkoľvek dôvodov a akýmkoľvek spôsobom stráca člen programu všetky svoje práva a nároky, ktoré súvisia s členstvom, najmä nároky na všetky výhody vyplývajúce z členstva.

Záverečné ustanovenia

AS Trenčín si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, či doplniť tieto Pravidlá. Akékoľvek zmeny či doplnky budú zverejnené na www.astrencin.sk, a to minimálne 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien v nich stanovených. Ak nebude zákazník so zmenami, alebo doplnkami súhlasiť, je oprávnený ukončiť svoje členstvo v programe.

Rozpis zápasov
1:2 Štadión Sihoť
NIKÉ LIGA, 28. kolo, 19.4.2024
AS Trenčín - FC Košice
18:00 Skalica
NIKÉ LIGA, 29. kolo, 27.4.2024
MFK Skalica - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 22 57:16 57
2. Žilina 22 40:30 41
3. Spartak 22 31:22 39
4. DAC 1904 22 31:21 37
5. Podbrezová 22 40:34 34
6. Ružomberok 22 28:31 34
7. Trenčín 22 31:23 34
8. MFK Dukla 22 38:30 34
9. Skalica 22 19:25 23
10. Košice 22 19:45 17
11. Zemplín 22 19:42 10
12. FC ViOn 22 14:48 4

Facebook
Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa